• Facebook
  • E-mail

Odesláním poptávky souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.

Odesláním nabídky souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.

Přepravní podmínky

Přepravní podmínky společnosti UVED Company s.r.o.

Společnost UVED Company, s.r.o., se sídlem Bulharská 996/20, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČ: 01780565, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 211497 (dále jen jako „objednatel“) vydává v souladu s ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění p.p.př. následující Přepravní podmínky (dále jen „PP“).

Předmětem těchto přepravních podmínek je sjednání a úprava základních podmínek, kterými se řídí režim přepravy zboží a úkonů souvisejících s přepravou, jakož i práva a povinnosti objednatele  a dopravce vyplývající z těchto smluvních vztahů. Tyto přepravní podmínky tvoří součást každé smlouvy uzavřené mezi dopravcem a objednatelem. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran neuvedená v těchto PP, objednávce, smlouvě či rámcové smlouvě o provádění přeprav, je-li uzavřena, se řídí platným právním řádem České republiky a v mezinárodní silniční dopravě Úmluvou o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (dále jen „Úmluva CMR“), jakož i ostatními obecně závaznými právními předpisy vztahujícími se k mezinárodní a vnitrostátní silniční nákladní přepravě.

I. UZAVŘENÍ SMLOUVY

1) Objednávka je závazný návrh na uzavření smlouvy odeslaný objednatelem na vzorovém tiskopise objednatele prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu), faxem, písemně poštou, nebo předaný dopravci osobně. Všechny uvedené způsoby komunikace se považují za rovnocenné.
Smlouva je smlouva o přepravě mezi objednatelem a dopravcem, kterou se dopravce zavazuje objednateli přepravit věc jako zásilku z místa odeslání do místa určení podle podmínek uvedených  v této přepravní smlouvě a objednatel se zavazuje zaplatit dopravci sjednané přepravné (cena  za přepravu).

2) Smlouva je uzavřena okamžikem doručení dopravcem potvrzené/akceptované objednávky objednateli včetně doložení dokladu o smluvním pojištění odpovědnosti dopravce za způsobenou škodu. Odesláním potvrzené objednávky objednateli dopravce stvrzuje, že se seznámil a souhlasí se zněním těchto PP, a že s těmito PP se řídí smluvní vztahy mezi dopravcem a odesílatelem. Nedílnou součástí každé smlouvy uzavřené mezi objednatelem a dopravcem jsou tyto PP.

3) Předloží-li dopravce objednateli písemně návrh na změnu či doplnění objednávky, jedná se o nový návrh smlouvy. Jestliže objednatel akceptuje nový návrh smlouvy, potvrdí jej dopravci. Dopravce obdrženou objednávku může potvrdit následujícími způsoby:

  1. Elektronickou poštou na e-mailovou adresu: knotova[zavináč]uvedcompany.cz nebo na konkrétní emailovou adresu zaměstnance objednatele,
  2. písemně zasláním objednávky faxem objednateli,
  3. osobním předáním v sídle či pobočce dopravce.

II. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1) Dopravce je povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy vztahující se k prováděné přepravě a zajistit, aby jeho zaměstnanci byli seznámeni s obsahem smlouvy s objednatelem. Dopravce je při přepravě zásilky povinen dbát pokynů objednatele a je povinen chránit jeho zájmy a zájmy vlastníka přepravovaného zboží a přepravu provést odborně, tj., řádně a včas dle objednávky. Objednatel je  po dobu provádění přepravy oprávněn disponovat se zásilkou, zejména je oprávněn požadovat okamžité zastavení přepravy, změnu místa vykládky nebo vydání zásilky jinému přepravci, než který byl uveden v objednávce. Dopravce je povinen neprodleně oznámit objednateli všechny okolnosti, které mohou mít vliv na řádné splnění závazku dopravce provést přepravu a vzniknou při realizaci přepravy (dopravní omezení, změny povětrnostních podmínek, čekací doby, apod.). Dopravce je povinen vykonávat svou činnost s odbornou péčí a dbát, aby kvalitně, hospodárně a pečlivě uspokojil zájmy objednatele. V rámci těchto činností mimo jiné dopravce:

  1. Řádně pečuje o zásilku, která mu byla svěřena, jakož i o věci, které pro objednatele získal,
  2. upozorňuje objednatele na zjevnou nesprávnost jeho pokynů nebo rozpor jeho pokynů s právními předpisy,
  3. upozorňuje objednatele na existenci zákonných nebo úředních překážek (např. omezení dovozu  a vývozu, embargo, apod.),
  4. povinen upozornit bezodkladně objednatele na veškeré veřejnoprávní povinnosti spojené  s přepravou zásilky, pokud tyto povinnosti nejsou objednateli prokazatelně známy.

2) Dopravce je povinen mít uzavřené platné pojištění odpovědnosti silničního dopravce, které odpovídá jeho odpovědnosti a rozsahu náhradové povinnosti podle zák. č. 89/2012 Sb. - jde-li  o vnitrostátní silniční nákladní dopravu. V mezinárodní silniční nákladní dopravě musí mít dopravce sjednánu pojistnou ochranu své odpovědnosti, odpovídající rozsahu náhradové povinnosti podle Úmluvy CMR. Pojistná ochrana se musí vztahovat i na pohřešování zásilky či její části.

3) Dopravce odpovídá za řádné provedení nakládky zboží a zabezpečení zásilky proti případnému poškození při přepravě. Dopravce odpovídá za zásilku a v případě vzniku škody na zásilce má povinnost tuto škodu uhradit v plné výši. Dopravce je povinen přistavit k nakládce technicky vhodný  a technicky způsobilý dopravní prostředek, který je rovněž způsobilý pro bezpečnou přepravu svěřené zásilky. Dopravce je povinen mít k dispozici u nakládky potřebné zajišťovací materiály  na upevnění nákladu, podle uváděného druhu nákladu. Případně je povinen na vlastní náklady si  u nakládky zajistit tento materiál, aby byla zásilka zajištěna v souladu s bezpečnostními předpisy. Při převzetí zásilky k přepravě a po celou dobu přepravy je dopravce povinen ověřit správnost údajů  v nákladním/dodacím listě, zejména množství a druh přepravovaného zboží. 

4) Dopravce je povinen pečlivě vybrat způsobilý jízdní personál a dbát o jeho náležitou odbornou kvalifikaci a prokazatelně poučit řidiče o pracovních postupech v silniční dopravě a odpovědnosti dopravce.

5) V mezinárodní silniční dopravě je řidič dopravce povinen být přítomen na nakládce a provést evidenční kontrolu počtu kusů a označení zásilky, kontrolu zjevného stavu zásilky a jejího obalu  a způsob uložení zásilky na vozidle, jakož i správnosti údajů v CMR-nákladním listu o početním stavu zásilky a jejího značení ve smyslu ust. čl. 8 Úmluvy CMR. Není-li řidič připuštěn k nakládce, je povinen bezodkladně o tom vyrozumět svého zaměstnavatele, resp. dispečera, vyžádat si jeho dispozice  a učinit o této skutečnosti zápis do CMR-nákladního listu nikoliv pouze čísly, ale slovně. Obdobně postupuje dopravce (řidič) i ve vnitrostátní silniční dopravě.

6) Dopravce je povinen upozornit písemně (do CMR-nákladního listu) odesílatele na poznatelnou vadu obalu/balení při převzetí zásilky k přepravě a na zjevnou nesprávnost údajů uvedených v CMRnákladním listu, stejně jako na zjevné okolnosti při nakládce, které by mohly způsobit škodu na přepravovaném nákladu. V případě, že je pro řidiče v rámci evidenční kontroly poznatelná taková závada v balení či ložení zásilky na vozidle, že hrozí zřejmé nebezpečí poškození zásilky, je povinen řidič žádat od odesílatele nápravu a pokud odesílatel dopravci nevyhoví, nesmí zahájit přepravu.  O těchto skutečnostech učiní dopravce rovněž výhradu do CMR-nákladního listu. Obdobně postupuje dopravce (řidič) i ve vnitrostátní silniční dopravě.

7) Při odstavení vozidla v průběhu přepravy je řidič dopravce povinen zvolit takové místo parkování  a zabezpečení vozidla s nákladem, které odpovídá profesionální péči dopravce o ochranu zásilky (zejména u citlivého zboží) a dále tak, aby splnil závazky dopravce k odvrácení škodné události, sjednané v přepravní smlouvě nebo v pojistné smlouvě v rámci odpovědnostního pojištění dopravce.

8) Dopravce je povinen dbát na řádné vyznačení veškerých údajů týkajících se provedené přepravy  do záznamu o provozu vozidla, tj. zejména vyznačit termín nakládky a vykládky, označení vozidla, jméno řidiče, označení zásilky včetně podpisu příjemce. Dopravce je rovněž povinen provést řádné vyznačení všech povinných údajů v nákladním listu/ nákladním listu CMR a dodacím listu. Řidič je povinen být přítomen na vykládce a společně s příjemcem zjistit zjevný stav zásilky a početní soulad  s údaji v CMR-nákladním listu. Případné nesrovnalosti musí být avizovány objednateli a musí být sepsán škodní protokol za přítomnosti nestranné osoby nebo přizván havarijní komisař - vyžaduje-li to rozsah škodných následků na zásilce. Obdobně postupuje dopravce (řidič) i ve vnitrostátní silniční dopravě.
Jakékoliv poruchy v průběhu přepravy, ohrožení zásilky, zdržení přepravy, škodné události či překážky v ukončení přepravy a vydání zásilky je řidič povinen neprodleně ohlásit svému dopravci a ten je povinen informovat objednatele a vyžádat si jeho pokyny. Objednatel se zavazuje udělit dopravci včas takové pokyny, které by vedly k minimalizaci této škody. V případě škody, která vznikla okolnostmi, při nichž dopravce nebude zproštěn odpovědnosti, zavazuje se dopravce k včasnému uplatnění příslušné náhrady škody u pojistitele. Objednatel je povinen k tomuto účelu poskytnout veškerou součinnost, zejména zajistit včas potřebné doklady k prokázání výše vzniklé škody, o něž bude dopravcem požádán.

9) Bez souhlasu objednatele přepravy nesmí být k nákladu nic doloženo nebo zboží přeloženo na jiné vozidlo.

10) Uzavřít přepravní smlouvu se sub dopravcem je dopravce oprávněn jen po předchozím písemném souhlasu objednatele přepravy a za předpokladu, že jde o způsobilého dopravce, jehož odpovědnost je řádně pojištěna. Pokud si dopravce nevyžádá písemný souhlas objednatele s použitím dalšího subdodavatele na splnění této objednávky, je povinen uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši  10 - ti násobku ceny za přepravu dle přepravní smlouvy. Stejnou smluvní pokutu uhradí dopravce zadavateli, pokud využije informací a údajů z přepravních smluv uzavřených s objednatelem pro získání jiných přepravních smluv od osob, které se podíleli na této přepravě, vyjma objednatele. Dopravce je povinen chránit obchodní tajemství objednatele, za které se považují veškeré informace sdělení objednatelem dopravci v souvislosti s prováděním přeprav pro objednatele, tj. zejména informace o uskutečněných přepravách, cenových ujednáních či klientech objednatele. Informace předané objednatelem může dopravce sdělit třetím osobám pouze v případě, je-li to nezbytně nutné k plnění účelu smlouvy. Dopravce se rovněž zavazuje zdržet se jakéhokoli soutěžního jednání vůči objednateli za využití informací získaných při obchodních vztazích s objednatelem. V případě nepovoleného přímého kontaktování zákazníka objednatele dopravcem, je objednatel oprávněn  za každé jednotlivé nepovolené přímé kontaktování zákazníka objednatele vyúčtovat dopravci smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč, čímž není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
Dopravce se zavazuje nenabízet po dobu 1 roku od uzavření smlouvy o přepravě dopravní služby osobám, jejichž identifikační údaje se dozvěděl při provádění přepravy dle přepravní smlouvy  s objednatelem. V případě porušení této povinnosti se dopravce zavazuje zaplatit smluvní pokutu  ve výši 1.000,-Euro za každý jednotlivý případ takto sjednané přepravy.

11) Pokud dopravce nedodrží termín nakládky nebo vykládky ve vnitrostátní nákladní přepravě určený určitou hodinou, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každou započatou hodinu a u termínu nakládky nebo vykládky určeného pouze dnem uhradí dopravce objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý započatý kalendářní den. Ujednáním  o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody. Pokud dopravce nedodrží termín nakládky  v mezinárodní nákladní přepravě určený na určitou hodinu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každou započatou hodinu a u termínu nakládky určeného pouze dnem uhradí dopravce objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý započatý kalendářní den. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Pokud dopravce nedodrží termín vykládky (překročení dodací lhůty) v mezinárodní nákladní přepravě určený  na určitou hodinu nebo na určitý den, odpovídá dopravce za škodu v souladu s úmluvou CMR.
Pokud dopravce nepřistaví vozidlo k nakládce vůbec, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši ceny přepravného sjednaného smlouvou o přepravě, přičemž touto smluvní pokutou není dotčen případný nárok objednavatele přepravy na náhradu škody. V případě, že dopravce nebude informovat objednatele přepravy o skutečnosti, že dojde k překročení ujednané dodací lhůty, sjednává se jednorázová smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč.

III. CENA PŘEPRAVY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1) Cena za přepravu zásilek je smluvní a strany ji sjednávají v konkrétní objednávce přepravy, resp. smlouvě (dále jen „cena za přepravu“); není-li v objednávce uvedeno jinak, jsou sjednány ceny bez příslušné zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty (DPH). Cena za přepravu zahrnuje veškeré náklady dopravce s provedením přepravy zásilky dle smlouvy, zejména pak zahrnuje i mýtné a poplatky za vjezd či průjezd vozidla nebo jiné správní poplatky a cla.
Případné vícenáklady jako stojné, jsou kryty do 24 hodin v rámci sjednané ceny přepravy, pokud se objednatel přepravy s dopravcem nedohodne jinak. Prostoje, za které nese odpovědnost objednatel, budou propláceny pouze paušální částkou 300,- Kč /den a to pouze v případě, že budou náležitě doloženy potvrzením o prostojích a důvodech prostojů, zároveň musí objednatel být o prostoji neprodleně informován písemně, nejpozději do 24 hodin od jejich vzniku. Prostoje na nakládce nebo vykládce v rozsahu nepřekračující v jednotlivém případě 24 hodin jsou zohledněny již v ceně  za přepravu.
Nárok na zaplacení ceny za přepravu vzniká provedením přepravy do místa určení a doručením faktury včetně podkladů (CMR-nákladní list, dodací list) objednateli přepravy. V rozsahu, v jakém nebyla zásilka vydána oprávněnému příjemci, nárok na přepravné nevzniká. Nemůže-li dopravce dokončit přepravu pro skutečnosti, za něž neodpovídá, má nárok na poměrnou část přepravného  s přihlédnutím k přepravě již uskutečněné.

2) Dopravce je povinen vyúčtovat objednateli cenu za přepravu dle smlouvy na základě daňového dokladu – faktury vystavené a doručené objednateli do 10 kalendářních dnů od ukončení přepravy. Ukončením přepravy se rozumí převzetí zásilky příjemcem dle objednávky či následného pokynu objednatele. Doba splatnosti faktury za přepravu je 60 dní ode dne obdržení faktury s úplnými doklady k přepravě. Jestliže faktura nemá obvyklé nebo v těchto PP stanovené náležitosti nebo k ní nejsou připojeny přílohy uvedené v těchto PP, je objednatel oprávněn fakturu vrátit dopravci  k doplnění nebo opravě. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou ceny za přepravu  a splatnost faktury je počítána ode dne opětovného přijetí u objednatele. K faktuře je dopravce povinen připojit doklady osvědčující provedení přepravy zásilky dle objednávky a nákladního listu CMR (přepravní doklady), tj. zejména řádně vyplněný záznam o provozu vozidla, 2ks originál - nákladní list /nákladní list CMR a dodací list, jinak není objednatel povinen cenu za přepravu dopravci zaplatit.  Všechny doklady musí být náležitě potvrzeny a orazítkovány běžným způsobem. Dopravce je povinen bez zbytečného odkladu po provedení přepravy zaslat elektronicky objednateli kopie přepravních listin na email: knotova[zavináč]uvedcompany.cz.  V případě nedodržení termínu doručení požadovaných dokumentů, má právo objednatel uplatnit sankci ve výši 30% dojednané smluvní ceny dopravy. V případě výhrady učiněné na CMR nákladním listu nebo v potvrzení o provedení národní přepravy zboží, se splatnost ceny za přepravu odkládá o 30 dní; o tomto prodloužení bude informovat objednatel dopravce. 

3) Objednatel je oprávněn jakoukoli, i nesplatnou, pohledávku dopravce za objednatelem jednostranně započítat bez souhlasu dopravce proti jakékoli, i nesplatné, pohledávce objednatele  za dopravcem. Dopravce není oprávněn jakoukoli jeho pohledávku dopravce za objednatelem jednostranně započítat bez souhlasu objednatele. Dopravce není oprávněn jakoukoli jeho pohledávku či nárok z jiných obchodních vztahů mezi objednatelem a dopravcem za objednatelem postoupit.        

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ, SPORY ZE SMLOUVY

1) Objednatel přepravy je vázán tímto návrhem přepravní smlouvy po dobu 24 hodin od jejího odeslání dopravci. Tato přepravní smlouva je platně uzavřena i bez zpětného písemného potvrzení objednávky přepravy, a to v celém rozsahu vč. výše uvedených smluvních podmínek, pokud dopravce přistavil vozidlo k nakládce nebo svým jednáním dal jinak najevo, že přepravu provede. Toto konkludentní uzavření přepravní smlouvy je platné pouze za předpokladu, že dopravce přistavil vozidlo k nakládce nebo svým jednáním dal jinak najevo, že přepravu provede v době, po kterou je objednatel tímto návrhem přepravní smlouvy vázán. V případě zpětného nepotvrzení objednávky, akceptuje objednatel storno objednávky do tří hodin od obdržení objednávky.

2) Případné vzniklé spory mezi smluvními stranami budou řešeny jednáním mezi účastníky mimosoudní cestou na základě vzájemného jednání za účelem zachování dobrých obchodních vztahů. V případě, že smluvní strany nevyřeší majetkový spor z přepravní smlouvy smírnou cestou, bude spor předložen k rozhodnutí věcně příslušným soudem v Praze, a to i ve věcech s cizím prvkem dle čl. 23 nařízení Brusel I. Pro posuzování závazkových vztahů z přepravní smlouvy s dopravcem je rozhodné právo české. 

3) Objednatel má právo tyto PP změnit nebo doplnit, a to při změně souvisejících právních norem. Nové platné a účinné znění PP vyvěsí objednatel na svých internetových stránkách a v prostorách svého sídla. Vůči dopravci je aktuální znění PP účinné ode dne, kdy mu byla doručena objednávka odkazující na toto nové znění PP, nebo ode dne, kdy se s novým zněním PP měl možnost seznámit, podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve. 

4) Dopravce tímto uděluje souhlas objednateli, aby jako správce zpracovával všechny osobní údaje týkající se jeho osoby, které sdělí v rámci obchodních vztahů, a to včetně rodného čísla u osob fyzických a telefonního čísla, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Tento souhlas je možné kdykoli písemně odvolat dopisem adresovaným objednateli. 

5) Tyto PP jsou zveřejněny po dobu 24 hod. denně na internetové adrese: www.uvedcompany.cz a jsou v tištěné podobě k dispozici v sídle objednatele. 

6) Tyto PP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 4. 2018.

Co je u nás nového?

01. 03. 2020
2. 3. Řecko/Greece (Popeleční pondělí/Ash Monday). 3. 3. Bulharsko/Bulgaria (Den osvobození…
01. 02. 2020
1. 2. Rakousko/Austria (A12, A13 nákladní doprava v obou směrech/transit traffic in both directions),…
01. 01. 2020
01. 01.Rozšíření sektorálního zákazu jízdy v Rakousku.01. 01.Stá…

Máte zájem o zasílání nejnovějších nabídek přeprav?