• Facebook
 • E-mail

Odesláním poptávky souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.

Odesláním nabídky souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.

Přepravní podmínky

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PŘEPRAVY společnosti UVED Company s.r.o.

Společnost UVED Company, s.r.o., se sídlem Bulharská 996/20, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČ: 01780565, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 211497 (dále jen jako „objednatel) vydává v souladu s ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění p.p.př. následující Přepravní podmínky (dále i jen „PP“).

Předmětem těchto přepravních podmínek je sjednání a úprava základních podmínek, kterými se řídí režim přepravy zboží a úkonů souvisejících s přepravou, jakož i práva a povinnosti objednatele a dopravce vyplývající z těchto smluvních vztahů. Tyto přepravní podmínky tvoří součást každé smlouvy uzavřené mezi dopravcem a objednatelem. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran neuvedené v těchto PP, objednávce, smlouvě či rámcové smlouvě o provádění přeprav, je-li uzavřena, se řídí platným právním řádem České republiky a v mezinárodní silniční dopravě Úmluvou o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (dále jen „Úmluva CMR“), jakož i ostatními obecně závaznými právními předpisy vztahujícími se k mezinárodní a vnitrostátní silniční nákladní přepravě. Dopravce se vždy zavazuje k provedení přepravy a nese jako dopravce odpovědnost za škody vzniklé v důsledku provádění přepravy.

I. UZAVŘENÍ SMLOUVY

1) Objednávka je závazný návrh na uzavření smlouvy odeslaný objednatelem na vzorovém tiskopise objednatele prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu), faxem, písemně poštou, nebo předaný dopravci osobně. Všechny uvedené způsoby komunikace se považují za rovnocenné. Smlouva je smlouva o přepravě mezi objednatelem a dopravcem, kterou se dopravce zavazuje objednateli přepravit věc jako zásilku z místa odeslání do místa určení podle podmínek uvedených v této přepravní smlouvě a objednatel se zavazuje zaplatit dopravci sjednané přepravné (cena za přepravu).

2) Smlouva je uzavřena okamžikem doručení dopravcem potvrzené/akceptované objednávky objednateli. Nejpozději současně s potvrzením objednávky je dopravce povinen předložit objednateli doklad o svém smluvním pojištění odpovědnosti dopravce za způsobenou škodu vyhovující plně podmínkám čl. II. odst. 2) PP prokazující splnění všech podmínek dle čl. II. odst. 2) PP, to pak včetně dokladu o řádném a včasném zaplacení pojistného. Z dokladů o daném pojištění musí navíc jasně vyplývat, že v jeho rámci je pojištěno vozidlo dané SPZ uvedené v objednávce či potvrzení objednávky, případně vozidlo uvedené v nákladním listě, na něž bylo zboží skutečně naloženo,  ledaže dopravce v souladu s podmínkami této smlouvy využije subdopravce. Bude-li k nakládce přistaveno vozidlo odchylné SPZ nežli je uvedeno v objednávce či jejím potvrzení, je nezbytné, aby se příslušné pojištění vztahovalo na vozidlo SPZ, na nějž bylo skutečně zboží naloženo. V případě využití sub dopravce postupem a v souladu s touto smlouvou je dopravce povinen obdobně v téže době předložit také doklady o odpovídajícím pojištění subdopravce dokládající plně splnění podmínek čl. II odst. 2) PP a včasném a řádném zaplacení jeho pojistného s tím, že z dokladů o pojištění subdopravce musí jasně a výslovně vyplývat, že v jeho rámci je pojištěno také konkrétní vozidlo SPZ uvedené v objednávce či v potvrzení objednávky, případně vozidlo uvedené v nákladním listě, na něž bylo zboží skutečně naloženo. Bude-li k nakládce přistaveno vozidlo odchylné SPZ nežli je uvedeno v objednávce či jejím potvrzení, je nezbytné, aby se příslušné pojištění vztahovalo na vozidlo SPZ, na nějž bylo skutečně zboží naloženo. Odesláním potvrzené objednávky objednateli dopravce stvrzuje, že se seznámil a souhlasí se zněním těchto PP, a že se těmito PP řídí smluvní vztahy mezi dopravcem a odesílatelem. Nedílnou součástí každé smlouvy uzavřené mezi objednatelem a dopravcem jsou tyto PP.

3) Předloží-li dopravce objednateli písemně návrh na změnu či doplnění objednávky, jedná se o nový návrh smlouvy a to i v případě, že jde o dodatek či odchylku, která podstatně nemění podmínky nabídky (objednávky). Přijetí nabídky (objednávky) s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje. Jestliže objednatel akceptuje nový návrh smlouvy, potvrdí jej dopravci.

4) Dopravce obdrženou objednávku může potvrdit následujícími způsoby:

 1. a) elektronickou poštou na e-mailovou adresu: knotova@uvedcompany.cz nebo na konkrétní emailovou adresu zaměstnance objednatele,
 2. b) písemně zasláním objednávky faxem objednateli,
 3. c) osobním předáním v sídle či pobočce objednatele.

Lhůta pro potvrzení objednávky dopravcem  způsobem uvedeným shora ad. a) – c)  činí 3 hodiny od jejího odeslání dopravci. Nebude-li v uvedené lhůtě objednávka přijata uvedeným postupem, může být v takové lhůtě přijata i postupem dle čl. IV odst. 1) PP (v objednávce uvedený termín nakládky tím ovšem zůstává nezměněn) a po uplynutí takové lhůty může být objednávka přijata jen, pokud objednatel bez zbytečného odkladu alespoň e-mailem vyrozumí dopravce, že přijetí považuje za včasné, nebo se začne chovat ve shodě s objednávkou.

II. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1) Dopravce je povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy vztahující se k prováděné přepravě a zajistit, aby jeho zaměstnanci byli seznámeni s obsahem smlouvy s objednatelem. Dopravce je při přepravě zásilky povinen dbát pokynů objednatele a je povinen chránit jeho zájmy a zájmy vlastníka přepravovaného zboží a přepravu provést odborně, tj. řádně a včas dle objednávky. Objednatel je po dobu provádění přepravy oprávněn disponovat se zásilkou, zejména je oprávněn požadovat okamžité zastavení přepravy, změnu místa vykládky nebo vydání zásilky jiné osobě určené k jejímu převzetí, než která byla uvedena v objednávce. Dopravce je povinen neprodleně oznámit objednateli všechny okolnosti, které mohou mít vliv na řádné splnění závazku dopravce provést přepravu a vzniknou při realizaci přepravy (dopravní omezení, změny povětrnostních podmínek, čekací doby apod.). Dopravce je povinen vykonávat svou činnost s odbornou péčí a dbát, aby kvalitně, hospodárně a pečlivě uspokojil zájmy objednatele. V rámci těchto činností mimo jiné dopravce:

 1. a) řádně s odbornou péčí pečuje o zásilku, která mu byla svěřena, jakož i o věci, které pro objednatele získal,
 2. b) upozorňuje objednatele na zjevnou nesprávnost jeho pokynů nebo rozpor jeho pokynů s právními předpisy,
 3. c) upozorňuje objednatele na existenci zákonných nebo úředních překážek (např. omezení dovozu a vývozu, embargo apod.),
 4. d) je povinen upozornit bezodkladně objednatele na veškeré veřejnoprávní povinnosti spojené s přepravou zásilky, pokud tyto povinnosti nejsou objednateli prokazatelně známy.

2) Dopravce je povinen mít uzavřené platné pojištění pro všechny případy odpovědnosti za škodu na zboží a majetku a za ostatní škody na majetku připadající v úvahu a vyplývající z této smlouvy. Dopravce je zejména, nikoliv však výlučně, povinen mít uzavřené platné pojištění odpovědnosti silničního dopravce, které odpovídá jeho odpovědnosti a rozsahu náhradové povinnosti podle použitelných právních předpisů a to včetně pojištění pro případ odpovědnosti za škodu v důsledku hrubé nedbalosti dle čl. 29 Úmluvy CMR a pojištění pro případ sjednání ceny zásilky dle čl. 24 Úmluvy CMR, stejně jako pro případ sjednání zvláštního zájmu na dodání dle čl. 26 Úmluvy CMR v případech, kdy se použijí ustanovení nebo některá příslušná ustanovení Úmluvy CMR. V mezinárodní silniční nákladní dopravě musí mít dopravce sjednánu pojistnou ochranu své odpovědnosti, odpovídající rozsahu náhradové povinnosti podle Úmluvy CMR to včetně pojištění pro případ odpovědnosti za škodu v důsledku hrubé nedbalosti dle čl. 29 Úmluvy CMR a pojištění pro případ sjednání ceny zásilky dle čl. 24 Úmluvy CMR a  pro případ sjednání zvláštního zájmu na dodání dle čl. 26 Úmluvy CMR. Pojistná ochrana se musí vztahovat i na pohřešování zásilky či její části. Limit pojistného plnění musí být vždy minimálně ve výši ceny zásilky dle objednávky na každou pojistnou událost a není-li cena zásilky v objednávce uvedena, tak minimálně 10.000.000,-- Kč na každou pojistnou událost. Bez ohledu na toto ustanovení je dopravce povinen na vlastní odpovědnost ověřit, zda národní nebo mezinárodní právní úprava a/nebo podmínky této smlouvy nevyžadují další dodatečné pojištění. Objednatel si může kdykoli vyžádat doklad o stavu všech pojištění, a to předložením pojistek a/nebo potvrzení pojišťovny a pojistné smlouvy včetně pojistných podmínek, stejně jako dokladu o řádném a včasném uhrazení pojistného.

3) Dopravce není bez předchozího výslovného písemného (postačí elektronicky e-mailem) souhlasu či pokynu objednatele oprávněn provádět nakládku a vykládku zboží a jeho uložení a zabezpečení proti poškození při přepravě, s výjimkou kontroly uložení a zabezpečení z pohledu požadavků a předpisů na bezpečnost silničního provozu. Je-li na nakládce či vykládce o takovéto úkony požádán, informuje obratem telefonicky či e-mailem objednatele a vyžádá si jeho další pokyny a dané úkony do jejich udělení neprovádí. V dalším postupu se přiměřeně použije věta první tohoto ustanovení. Při porušení tohoto ustanovení dopravce slibuje odškodnit objednatele za škody na zboží vzniklé při nakládce, vykládce či uložení a zajištění zásilky na vozidle nebo v jejich důsledku a  zavazuje se je nahradit, bez ohledu na to zda za vznik takové škody odpovídá či nikoliv.

5) Dopravce odpovídá za zásilku a v případě vzniku škody na zásilce má povinnost tuto škodu uhradit v plné výši. Dopravce je povinen přistavit k nakládce technicky vhodný a technicky způsobilý dopravní prostředek, který je rovněž způsobilý pro řádnou a bezpečnou přepravu svěřené zásilky. Dopravce je povinen mít k dispozici u nakládky potřebné zajišťovací materiály na upevnění nákladu pro potřeby zajištění bezpečnosti silničního provozu, podle uváděného druhu nákladu, jeho povahy, rozměrů, hmotnosti a druhu a počtu colli. Případně je povinen na vlastní náklady si u nakládky zajistit tento materiál, aby byla zásilka zajištěna v souladu s bezpečnostními předpisy. Při převzetí zásilky k přepravě a po celou dobu přepravy je dopravce povinen ověřit správnost údajů v nákladním/dodacím listě, zejména množství a druh přepravovaného zboží s přihlédnutím k tomu, že je sám povinen nákladní list včas a  řádně vyplnit.

6) Dopravce je povinen pečlivě vybrat způsobilý jízdní personál a dbát o jeho náležitou odbornou kvalifikaci a prokazatelně poučit řidiče o pracovních postupech v silniční dopravě a odpovědnosti dopravce.

7) Řidič dopravce je povinen být přítomen na nakládce a provést evidenční kontrolu počtu kusů a označení zásilky, kontrolu zjevného stavu zásilky a jejího obalu a způsob uložení zásilky na vozidle, jakož i správnosti údajů v nákladním listu o početním stavu zásilky a jejího značení ve smyslu ust. čl. 8 Úmluvy CMR. Není-li řidič připuštěn k nakládce, je povinen bezodkladně o tom vyrozumět svého zaměstnavatele, resp. dispečera, vyžádat si jeho dispozice a učinit o této skutečnosti zápis do nákladního listu nikoliv pouze čísly, ale slovně s řádným odůvodněním. Dopravce je současně povinen o takovýchto nesrovnalostech obratem telefonicky i e-mailem informovat objednatele a vyžádat si od něj pokyny k dalšímu postupu a před udělením pokynů z nakládky neodjíždět.  

8) Dopravce je povinen upozornit písemně (do nákladního listu) odesílatele, resp. osobu provádějící nakládku, na poznatelnou vadu obalu/balení při převzetí zásilky k přepravě a na zjevnou nesprávnost údajů uvedených v nákladním listu, stejně jako na zjevné okolnosti při nakládce, které by mohly způsobit škodu na přepravovaném nákladu. V případě, že je pro řidiče v rámci evidenční kontroly poznatelná taková závada v balení či ložení zásilky na vozidle, že hrozí zřejmé nebezpečí poškození zásilky, je povinen řidič žádat od odesílatele, resp. osoby provádějící nakládku, nápravu a pokud odesílatel (osoba provádějící nakládku) dopravci nevyhoví, nesmí zahájit přepravu. O těchto skutečnostech učiní dopravce rovněž výhradu do nákladního listu a neprodleně telefonicky i e-mailem informuje dopravce objednatele a vyžádá si od něj pokyny k dalšímu postupu.

9) Při odstavení vozidla v průběhu přepravy je řidič dopravce povinen zvolit takové místo parkování a zabezpečení vozidla s nákladem, které odpovídají profesionální péči dopravce o ochranu zásilky (zejména u citlivého a/nebo cenného zboží) a dále tak, aby splnil závazky dopravce k odvrácení škodné události, sjednané v přepravní smlouvě nebo v pojistné smlouvě v rámci odpovědnostního pojištění dopravce. Zejména je vždy povinen odstavovat vozidlo pouze na hlídaném parkovišti, stejně jako přijmout i další potřebná bezpečnostní opatření k zabránění škody (jako správné plánování trasy, případně použití dvou řidičů, použití skříňového vozidla, použití alarmu, zařízení pro sledování vozidla apod.). 

10) Dopravce je povinen dbát na řádné vyznačení veškerých údajů týkajících se provedené přepravy do záznamu o provozu vozidla, tj. zejména vyznačit termín nakládky a vykládky, označení vozidla, jméno řidiče, označení zásilky včetně podpisu příjemce. Dopravce je rovněž povinen provést řádné vyznačení a vyplnění všech povinných údajů v nákladním listu/nákladním listu CMR a dodacím listu a dále vždy uvést cenu zásilky a částku zvláštního zájmu na dodání. Nemá-li k nim k dispozici potřebné údaje, je povinen si je písemně (postačí elektronicky e-mailem) od objednatele vyžádat tak, aby mohl včas a řádně splnit tuto svou povinnost vystavení a vyplnění nákladního listu. Řidič je povinen být přítomen na vykládce a společně s příjemcem zjistit zjevný stav zásilky a početní soulad s údaji v CMR-nákladním listu. Případné nesrovnalosti musí být avizovány objednateli a musí být sepsán škodní protokol za přítomnosti nestranné osoby nebo přizván havarijní komisař – vyžaduje-li to rozsah škodních následků na zásilce. Pokud dobu a datum převzetí zásilky na nákladním listu nepotvrdí přímo příjemce, resp. osoba přebírající zásilku, včetně svého podpisu a razítka, je dopravce povinen je uvést sám ve vyhotovení nákladního listu pro dopravce i příjemce. Dopravce je při vykládce dále povinen okamžitě po otevření vozidla vyhotovit podrobnou fotodokumentaci zásilky a jejího stavu včetně stavu balení. Není-li mu umožněno být přítomen u vykládky a/nebo provádět takovouto řádnou fotodokumentaci je povinen uvést odpovídající písemnou odůvodněnou výhradu do nákladního listu a obratem o tomto telefonicky a e-mailem informovat objednatele. Při porušení povinnosti vyhotovit takovouto fotodokumentaci a/nebo ji včas a řádně doručit objednateli ve smyslu poslední věty tohoto ustanovení se dopravce zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši ceny zásilky uvedené v objednávce a dále veškerou vzniklou škodu. Stejnou smluvní pokutu, včetně způsobené škody uhradí v případě, že za situace, kdy mu nebylo umožněno být přítomen vykládce a/nebo zhotovovat odpovídající fotodokumentaci, neučinil odpovídající výhrady do nákladního listu a/nebo ihned o tomto neinformoval objednatele. V případě zjištění rozdílů v množství zboží při vykládce nebo škody na zásilce při vykládce musí být příslušný disponent objednatele písemně, postačuje e-mailem, v naléhavých případech předem telefonicky s okamžitým následným písemným sdělením (postačuje e-mailem) o této skutečnosti informován a požádán o udělení pokynu. V případě zjištění rozdílů či škod při vykládce lze z místa vykládky, odjet až po domluvě s objednatelem. Pokud by byly ze strany dopravce, jeho pracovníků nebo pověřených subdodavatelů akceptovány rozdíly mezi převzatou zásilkou a dodanou zásilkou bez konzultace s objednatelem, ponese odpovědnost dopravce a slibuje objednatele za toto plně odškodnit. Jakékoliv poruchy v průběhu přepravy, ohrožení zásilky, zdržení přepravy, škodné události či překážky v ukončení přepravy a vydání zásilky je řidič povinen neprodleně ohlásit svému dopravci a ten je povinen informovat objednatele a vyžádat si jeho pokyny. Objednatel se zavazuje udělit dopravci včas takové pokyny, které by vedly k minimalizaci této škody. V případě škody, která vznikla okolnostmi, při nichž dopravce nebude zproštěn odpovědnosti či u nichž toto může být sporné, zavazuje se dopravce k včasnému uplatnění příslušné náhrady škody u pojistitele. Objednatel je povinen k tomuto účelu poskytnout veškerou součinnost, zejména zajistit včas potřebné doklady k prokázání výše vzniklé škody, o něž bude dopravcem požádán. V případě zjištění rozdílů při vykládce vyhotoví dále dopravce fotodokumentaci všech domnělých či případných škod a zdokumentuje je správně a podrobně v přepravní dokumentaci včetně nákladního listu. Tato dokumentace musí být následně obratem, nejpozději však do 48 hodin od ukončení přepravy, včetně kopie příslušného nákladního listu (vyhotovení pro dopravce) doručena objednateli elektronickou formou na adresu  .

11) Bez souhlasu objednatele přepravy nesmí být k nákladu nic doloženo nebo zboží přeloženo na jiné vozidlo.

12) Uzavřít přepravní smlouvu se subdopravcem je dopravce oprávněn jen po předchozím písemném souhlasu objednatele přepravy a za předpokladu, že jde o způsobilého dopravce, jehož odpovědnost je řádně pojištěna v souladu s podmínkami čl. II. odst. 2) PP a jehož pojištění bylo řádně doloženo postupem dle čl. I. odst. 2) PP. Pokud si dopravce nevyžádá předchozí písemný souhlas objednatele s použitím dalšího subdodavatele na splnění této objednávky a nedoloží řádně a včas jeho odpovídající pojištění (z něhož mj. i vyplývá, že vozidlo SPZ, na nějž bylo naloženo zboží, je vozidlem pojištěným v rámci takovéhoto pojištění daného sub dopravce) a doklad o zaplacení daného pojistného, je povinen uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši ceny zásilky uvedené v objednávce a pokud by zde žádná cena zásilky uvedena nebyla, tak ve výši 10násobku ceny za přepravu dle přepravní smlouvy. Nárok na smluvní pokutu se nedotýká nároku na náhradu škody. Strany výslovně prohlašují, že jsou si vědomy skutečnosti, že daná smluvní pokuta zajišťuje zájem na tom, aby nedošlo ke ztrátám a pohřešování zásilek zejména v důsledku využití podvodných subdopravců jako významné a vysoké riziko související s případným využíváním subdopravců.  

13) Dopravce je povinen chránit obchodní tajemství objednatele, za které se považují veškeré informace sdělené objednatelem dopravci v souvislosti s prováděním přeprav pro objednatele, tj. zejména informace o uskutečněných přepravách, cenových ujednáních či klientech objednatele. Informace předané objednatelem může dopravce sdělit třetím osobám pouze v případě, je-li to nezbytně nutné k plnění účelu smlouvy.

14) Pokud dopravce nedodrží termín nakládky nebo vykládky ve vnitrostátní nákladní přepravě určený určitou hodinou, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každou započatou hodinu a u termínu nakládky nebo vykládky určeného pouze dnem uhradí dopravce objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody. Pokud dopravce nedodrží termín nakládky v mezinárodní nákladní přepravě určený na určitou hodinu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každou započatou hodinu a u termínu nakládky určeného pouze dnem uhradí dopravce objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý započatý kalendářní den. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Pokud dopravce nedodrží termín vykládky (překročení dodací lhůty) v mezinárodní nákladní přepravě určený na určitou hodinu nebo na určitý den, odpovídá dopravce za škodu v souladu s úmluvou CMR. Pokud dopravce nepřistaví vozidlo k nakládce vůbec či přistaví vozidlo nezpůsobilé pro sjednanou přepravu a dohodnutou zásilku, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši ceny přepravného sjednaného smlouvou o přepravě, přičemž touto smluvní pokutou není dotčen případný nárok objednavatele přepravy na náhradu škody. V případě, že dopravce nebude informovat objednatele přepravy o skutečnosti, že dojde k překročení ujednané dodací lhůty nebo doby pro přistavení vozidla k nakládce, sjednává se jednorázová smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč. Stejnou smluvní pokutu uhradí dopravce i při nesplnění informačních povinností dle tohoto čl. II. odst. 7) věta poslední a dle tohoto čl. II. odst. 8) věta poslední. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

III. CENA PŘEPRAVY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1) Cena za přepravu zásilek je smluvní a strany ji sjednávají v konkrétní objednávce přepravy, resp. smlouvě (dále jen „cena za přepravu“); není-li v objednávce uvedeno jinak, jsou sjednány ceny bez příslušné zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty (DPH). Cena za přepravu zahrnuje veškeré náklady dopravce s provedením přepravy zásilky dle smlouvy, zejména pak zahrnuje i mýtné a poplatky za vjezd či průjezd vozidla nebo jiné správní poplatky a cla. Případné vícenáklady jako stojné, jsou kryty do 24 hodin v rámci sjednané ceny přepravy, pokud se objednatel přepravy s dopravcem nedohodne jinak. Termín nakládky a vykládky je pouze termínem k přistavení vozidla, nikoliv termínem, kdy bude samotná nakládka či vykládky provedena. Prostoje, za které nese odpovědnost objednatel, budou propláceny pouze paušální částkou 300,- Kč/ kalendářní den, a to pouze v případě, že budou náležitě doloženy potvrzením o prostojích a důvodech prostojů, zároveň musí objednatel být o prostoji neprodleně informován písemně, nejpozději do 24 hodin od jejich vzniku. Prostoje na nakládce nebo vykládce v rozsahu nepřekračující v jednotlivém případě 24 hodin jsou zohledněny již v ceně za přepravu.

2)Nárok na zaplacení ceny za přepravu vzniká provedením přepravy do místa určení a doručením faktury včetně dále uvedených podkladů objednateli přepravy: (i) nákladní list s razítkem a podpisem příjemce a s veškerými náležitostmi dle této smlouvy (včetně uvedení ceny zásilky a částky zvláštního zájmu na dodání atd.), včetně uvedení data a hodiny převzetí zásilky příjemcem (ii) fotodokumentace ke stavu zásilky a jejího obalu na vykládce ve smyslu čl. II. odst. 10) PP (iii) doklad o pojištění dopravce ve smyslu čl. I. odst. 2) PP a případně, v případě využití subdopravce v souladu s podmínkami této smlouvy, také doklad o pojištění subdopravce ve smyslu čl. II odst. 2) PP včetně dokladu o řádném a včasném zaplacení pojistného takovýmto subdopravcem. V rozsahu, v jakém nebyla zásilka vydána oprávněnému příjemci, nárok na přepravné nevzniká. Nemůže-li dopravce dokončit přepravu pro skutečnosti, za něž neodpovídá, má nárok na poměrnou část přepravného s přihlédnutím k přepravě již uskutečněné.

3) Dopravce je povinen vyúčtovat objednateli cenu za přepravu dle smlouvy na základě daňového dokladu – faktury vystavené a doručené objednateli do 10 kalendářních dnů od ukončení přepravy. Ukončením přepravy se rozumí převzetí zásilky osobou určenou k převzetí zásilky dle objednávky či následného pokynu objednatele. Doba splatnosti faktury za přepravu je 60 dní ode dne obdržení faktury s úplnými doklady k přepravě ve smyslu předchozího odstavce 1), podle toho, který z takových dokladů bude dodaný nejpozději. Jestliže faktura nemá obvyklé nebo v těchto PP stanovené náležitosti nebo k ní nejsou připojeny přílohy uvedené v těchto PP, je objednatel oprávněn fakturu vrátit dopravci k doplnění nebo opravě. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou ceny za přepravu a splatnost faktury je počítána ode dne opětovného přijetí u objednatele včetně všech stanovených dokladů (nákladní list se všemi náležitostmi, fotodokumentace z vykládky, doklady o pojištění). K faktuře je dopravce povinen připojit doklady osvědčující provedení přepravy zásilky dle objednávky a nákladního listu CMR (přepravní doklady), vždy pak doklady dle čl. III. odst. 2) věta první  PP,  jinak není objednatel povinen cenu za přepravu dopravci zaplatit. Všechny doklady musí být náležitě potvrzeny a orazítkovány běžným způsobem. Dopravce je povinen bez zbytečného odkladu po provedení přepravy zaslat elektronicky objednateli kopie přepravních listin a fotodokumentaci, stejně jako odpovídající doklady o pojištění (nezaslal-li je v požadovaném rozsahu a obsahu již dříve) na email: asistentka@uvedcompany.cz. V případě nedodržení termínu doručení požadovaných dokumentů, má právo objednatel uplatnit sankci ve výši 30 % dojednané smluvní ceny dopravy a dále veškerou způsobenou škodu. V případě výhrady učiněné na nákladním listu nebo jiném přepravním dokladu, se splatnost ceny za přepravu odkládá o 30 dní; o tomto prodloužení bude informovat objednatel dopravce.

4) Objednatel je oprávněn jakoukoli, i nesplatnou, pohledávku dopravce za objednatelem jednostranně započítat bez souhlasu dopravce proti jakékoli, i nesplatné, pohledávce objednatele za dopravcem. Dopravce není oprávněn jakoukoli jeho pohledávku za objednatelem jednostranně započítat bez souhlasu objednatele. Dopravce není oprávněn jakoukoli jeho pohledávku či nárok z jiných obchodních vztahů mezi objednatelem a dopravcem za objednatelem postoupit.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ, SPORY ZE SMLOUVY

1) Objednatel přepravy může návrhy smlouvy (objednávku) kdykoliv odvolat. Tato přepravní smlouva je za podmínek uvedených v čl. I odst. 4) PP platně uzavřena i bez zpětného písemného potvrzení objednávky přepravy, a to v celém rozsahu vč. výše uvedených smluvních podmínek, pokud dopravce přistavil vozidlo k nakládce nebo svým jednáním dal jinak najevo, že přepravu provede.

2) Případné vzniklé spory mezi smluvními stranami budou řešeny jednáním mezi účastníky mimosoudní cestou na základě vzájemného jednání za účelem zachování dobrých obchodních vztahů a to případně i za využití mediace. V případě, že smluvní strany nevyřeší majetkový spor z této smlouvy (resp. smlouvy uzavřené na základě této objednávky) smírnou cestou a to ani za využití mediace, bude spor, jehož předmět nepřesahuje 50.000,-- Kč včetně, předložen k rozhodnutí věcně příslušnému soudu s místní příslušností pro Prahu 10, a to i ve věcech s cizím prvkem – u takovýchto sporů se sjednává mezinárodní soudní příslušnost soudů českých. Veškeré spory vznikající na základě nebo v souvislosti s touto smlouvou, u nichž předmět sporu přesahuje 50.000,-- Kč, budou s konečnou platností rozhodovány u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci, přičemž rozhodčí soud bude rozhodovat podle Úmluvy CMR. Pro posuzování závazkových vztahů z této  smlouvy s dopravcem, resp. smlouvy uzavřené dle dané objednávky, je rozhodné právo české.

3) Tuto smlouvu lze kdykoliv s okamžitou účinností vypovědět bez výpovědní doby v případě podstatného či opakovaného porušení povinností dopravcem. Za podstatné porušení povinností se považuje zejména, nikoli však výlučně:

 1. a) Dopravce nepřistaví vozidlo způsobilé k přepravě dohodnutého nákladu k nakládce v dohodnuté lhůtě,
 2. b) Nesplnění povinností dle čl. II. odst. 2) PP a/nebo nepředložení dokladů o příslušném pojištění v souladu s čl. I. odst. 2) PP,
 3. c) zahájení insolvenčního řízení a následně zjištění úpadku na majetek dopravce,
 4. d) využití subdopravce dopravcem v rozporu s touto smlouvou.

4) Dopravce může od smlouvy odstoupit (stornovat objednávku, resp. smlouvu) bez uvedení důvodů nejpozději 24 hodin před termínem nakládky pouze po zaplacení odstupného (tzv. storno poplatku) v dále uvedené výši, ledaže jsou naplněny zákonem předvídané důvody pro odstoupení od smlouvy ve smyslu § 2002 občanského zákoníku. Odstupné bude v takovém případě hrazeno v následující výši, v závislosti na době odstoupení od smlouvy: (i) do 72 hodin před dohodnutým termínem  nakládky  10 % z  přepravného, (ii) do 48 hodin před dohodnutým termínem nakládky 25 % z přepravného, (iii) do 24 hodin před dohodnutým termínem nakládky 50 % z přepravného. Odstoupí-li dopravce ve zde stanovené lhůtě od smlouvy bez uvedení důvodů nebo z důvodů, které nenaplňují podmínky § 2002 občanského zákoníku, dohodly strany, že se jedná o postup dle tohoto ustanovení s povinností dopravce uhradit zde stanovené odstupné. Povinnost uhradit dané odstupné vzniká okamžikem takovéhoto odstoupení od smlouvy (tzv. storna apod.) dopravcem. 

5) Objednatel má právo tyto PP změnit nebo doplnit, a to při změně souvisejících právních norem. Nové platné a účinné znění PP vyvěsí objednatel na svých internetových stránkách a v prostorách svého sídla. Vůči dopravci je aktuální znění PP účinné ode dne, kdy mu byla doručena objednávka odkazující na toto nové znění PP, nebo ode dne, kdy se s novým zněním PP měl možnost seznámit, podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.

6)  Dopravce a objednatel prohlašují, že osobní údaje, které smluvní strany v rámci obchodního vztahu zpracovávají, tak činí podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a souvisejícími právními předpisy. Zásady ochrany osobních údajů objednatele jsou dostupné na https://www.uvedcompany.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.htm.

7) Tyto PP jsou zveřejněny po dobu 24 hod denně na internetové adrese: www.uvedcompany.cz a jsou v tištěné podobě k dispozici v sídle objednatele.

8) Tyto PP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.6.2020.

Co je u nás nového?

01. 02. 2022
1.2. Lichtenštejnsko 00:00-05:00 a 22:00-24:002.2 Lichtenštejnsko 00:00-24:003.2. Lichtenštejnsko…
01. 01. 2022
01. 01.Státní svátek - Belgie 01. 01.Státní svátek - Chorvatsko 01. 01.St…
01. 12. 2021
01. 12. Státní svátek - Rumunsko01. 12.Státní svátek - Portugalsko05. 12.It…

Máte zájem o zasílání nejnovějších nabídek přeprav?cookie

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Souhlasíte s používáním cookies?

Ano, souhlasím Nesouhlasím Nastavení
close

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Souhlasíte s používáním cookies?

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat. Používáme krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

close

Cookies

Tento web používá soubory cookie a z hlediska zákona se jedná o osobní údaje. Správcem těchto osobních údajů je UVED Company,s.r.o., Bulharská 996/20, 10100 PRAHA 10, IČ: 01780565.

Další detailní informace o tom, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme osobní údaje (včetně cookies), se dozvíte v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který najdete na našem webu.

Obecně o cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou používat webové stránky k mnoha účelům, např. k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií nebo analýze návštěvnosti, některé slouží k tomu, aby si webová stránka pamatovala vaše preference. Tyto soubory se ukládají do vašeho zařízení (např. do počítače, tabletu nebo mobilního telefonu). Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies pouze v případě, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Zákon stanoví, že můžeme na vašem zařízení ukládat soubory cookie, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek (viz sekce Nezbytné cookies), a to bez vašeho souhlasu, na základě tzv. oprávněného zájmu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme váš souhlas, jehož plný text najdete zde, a který můžete kdykoliv odvolat pomocí tohoto formuláře.

Druhy cookies

Cookies se dělí podle účelu, k jakému jsou využívány a ta takto:

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat.

Tyto cookies lze blokovat (zakázat), ale část stránek se vám nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Návody pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Seznam cookies

Na našem webu využíváme jak naše vlastní cookies, tak cookies třetích stran, jejichž vlastní zásady zpracování uvádíme zde:

Vypracovala advokátní kancelář Petráš Rezek

close

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikace správce: UVED Company,s.r.o., Bulharská 996/20, 10100 PRAHA 10, IČ: 01780565.

V souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby výše uvedená společnost (dále jen „správce“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:

 • cookies

pro účely:

 • statistické(1) (např. doba vaší návštěvy našich stránek, nejčastěji používaná část webu apod.)
 • preferenční (např. identifikace prohlížeče, jazykové nastavení apod.)
 • marketingové a reklamní (např. personalizace reklamy, statistika vyhledávání apod.)
 • ostatní (jiné nezařazené technické účely)

Souhlas je možno nastavit pro všechny (tlačítko Ano, souhlasím) nebo pouze pro některé účely (zaškrtnutím příslušné části), případně je možné zamítnout vše (tlačítko Nesouhlasím).

Při udělení souhlasu smarketingovými a preferenčními cookies může docházet k profilování.

Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Beru na vědomí, že mám právo:

 • požadovat přístup k mým osobním údajům,
 • požadovat opravu či výmaz mých osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost osobních údajů,
 • podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením právo kdykoliv odvolat svůj souhlas odvolat pomocí tohoto odkazu.

Veškeré informace včetně možnosti výkonu svých práv, způsobu odvolání souhlasu a doby uložení jednotlivých cookies najdete v dokumentech Cookies a Zásady ochrany osobních údajů, které najdete na našem webu.

(1) Zpracování statistických cookies je naším oprávněným zájmem. Zaškrtnutím příslušné části zde můžete uplatnit námitku proti tomuto zpracování a zastavit jejich zpracování.